spacer progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
Kontakty
spacer

O projektu

Cílem projektu „Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností ve Vápenné“ je vybudovat komplexní zázemí pro poskytování sociálních služeb a fakultativních činností, které umožní návrat příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit zpět do společnosti a především na trh práce.

Obce na Jesenicku v mikroregionech Žulovska a Javornicka se vyznačují tím, že jsou značně vzdálené od hlavních městských center. To se projevuje nedostatečným průmyslovým rozvojem, s tím spojenou nízkou nabídkou pracovních příležitostí a vyššími nároky na dopravu. Tento charakter oblasti má vliv i na cílovou skupinu projektu, kdy se převážně jedná o jednotlivé, často početné rodiny nebo sousedství několika rodin. Tato velká rozptýlenost sociálně vyloučených lokalit a vysoká míra nezaměstnanosti jsou hlavními negativními faktory stěžujícími začleňování cílové skupiny do společnosti. Příklady sociálního vyloučení, se kterými se v obci Vápenná a ostatních přilehlých lokalitách nejčastěji setkáváme, jsou dlouhodobě a opakující se nezaměstnanost, špatná kvalita bydlení, vysoká materiální chudoba, zadluženost, sociálně patologické jevy a velmi špatná dlouhodobá socioekonomická situace. S těmito příklady sociálního vyloučení jsou velmi často spjaty i psychické problémy osob z této cílové skupiny, jako je rezignace na další hledání práce, podléhání různým závislostem a trvalé ztrátě pracovních návyků. Problém této cílové skupiny je o to horší, že v takových sociálně vyloučených skupinách vyrůstá nová generace dětí a mládeže, která vůbec nezná význam vzdělávání a nemá potřebu měnit již zavedený způsob života a s tím spojené budoucí pracovní návyky.

Realizací projektu, tedy rekonstrukcí domu č.p. 1 ve Vápenné na Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností, dojde k vytvoření ucelených prostor pro poskytování ambulantních a terénních forem sociálních služeb a dále navazujících fakultativních činností. Díky tomuto projektu dojde k zastavení prohlubování sociálního vyloučení cílové skupiny, zvýší se její vzdělanost, podpoří se kroky vedoucí k získání zaměstnání a tím dojde ke zlepšení socioekonomických podmínek. V tomto multifunkčním centru naleznou své místo i děti a mládež, které zde budou mít možnost trávit svůj volný čas a budou se moci věnovat volnočasovým aktivitám, které je budou motivovat a zároveň zvyšovat jejich úspěchy ve vzdělávacím procesu.

Smyslem celého projektu je navrácení sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, na trh práce, zajistit rovný přístup všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, apod. Projekt přispěje k rozvoji spokojené občanské společnosti, k výrazné prevenci kriminality, závislostí, předčasného rodičovství, domácího násilí, gamblerství, potulky a výtržnictví.

Multifunkční centrum bude otevřeno od listopadu 2014.

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE EU ESFCR