spacer progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
Kontakty
spacer

Realizované aktivity

Hlavní aktivitou realizační fáze projektu je rekonstrukce domu č.p. 1 v obci Vápenná na multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností.
Na tomto objektu je realizována komplexní rekonstrukce 1. a 2. NP. Veškeré místnosti v budově jsou stavebními úpravami upraveny tak, že uceleně poskytují vyhovující a plně bezbariérové zázemí pro poskytování sociálních služeb a fakultativních činností.
V 1.NP je sociální zázemí pro klienty, místnosti pro volnočasové a motivační aktivity, technické místnosti.
V 2.NP jsou místnosti pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dluhové poradenství, pracovní poradenství a zázemí pro zaměstnance. Vzhledem k velikosti a kapacitě objektu je i v 2.NP vybudováno sociální zázemí pro klienty.
Objekt je přizpůsoben k bezbariérovému užívání, proto je mimo jiné na schodiště namontována schodišťová plošina pro osoby s tělesným postižením.
Rovněž byla nutná rekonstrukce střechy s pokrytím nové krytiny.

V provozní fázi (od listopadu 2014) budou realizovány sociální služby a navazující fakultativní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

V multifunkčním centru sociálních služeb a fakultativních činností ve Vápenné budou provozovány následující aktivity:

1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS)
Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Minimálním cílovým stavem spolupráce bude zastavit zhoršování sociální situace rodiny. Cílem služby je rovněž podpora vzdělávání dětí, která bude prováděna v rámci skupinové práce, například ve formě pomoci při přípravě dětí do školy. Služby jsou určeny rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

2. Terénní programy (dále jen TP)
Tato aktivita je zaměřená na terénní služby, které poskytnou cílové skupině zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a nabídnou pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarání osobních záležitostí. Klient se bude podílet na řešení své problémové situace společně s pracovníkem.

3. Fakultativní činnost
Volnočasové a motivační aktivity jako prevence kriminality. Z důvodu práce s dětmi a mladistvými ze sociálně vyloučených rodin bude tato doplňková aktivita navázaná na SAS. Aktivita poskytne zázemí pro dlouhodobou a systematickou činnost s mládeží a poskytne jim jinak nedostupné možnosti osobního rozvoje a bezpečné trávení volného času. Cílem aktivity je působit preventivně proti sociálně patologickým jevům a kriminalitě mládeže.

4. Odborné poradenství - dluhové
Činnost bude navázaná na SAS a to především z důvodu dopadu dluhové situace na životní podmínky dětí v rodině. Cílem této aktivity je předcházení ekonomické nestability rodin, zlepšení finanční gramotnosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit, prevence pro osoby ohrožené předlužeností a poskytnutí dluhového poradenství.

5. Odborné poradenství – pracovní
Činnost bude navázaná na TP především z důvodu předpokládané úzké spolupráce terénního pracovníka a pracovního poradce. Cílem této aktivity je pomoc při vyhledávání pracovních příležitostí, vyjednávání se zaměstnavateli, podpora příslušníků cílové skupiny při nástupu do zaměstnání, poradenství při zajištění legálního pracovního vztahu a motivační aktivity.

Uvedené sociální a fakultativní činnosti budou pro osoby z definované cílové skupiny poskytovány bezplatně.

 

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST EU ESFCR